בקרוב!

עשרה מיליון בעשרה חודשים! בזכות ההבטחה המחוללת פלאות

שמעה של ההבטחה הפלאית אשר השאיר אחריו רבינו הגדול, שר התורה וגאון הגאונים, ברכה לדורות: “כל מי שיסייע בהדפסת החיבורים שלי – אהיה לו למליץ יושר בעולם העליון”, כבר הביא לישועות גדולות ונפלאות לרבים רבים אשר באו לעזרת ה’ בגיבורים ורכשו לעצמם מלאך מליץ – על ידי ההשתתפות בהוצאות הדפסת ספרי רבינו שהיו למאורות בכל בית ישראל.

בין אלו אשר הגיע אל אזנם דבר ההבטחה המחוללת פלאות, היה נגיד אחד בארה”ב, איש אמיד ועתיר נכסים העוסק בהשקעות נדל”ן רחבות היקף ורואה ברכה בעמלו.

באותם ימים שבהם התרחש סיפורנו, התמודד הלה עם סכסוך כספי גדול, תביעת תשלומים בסכום עתק שהלך ותפח עם הזמן, עד שכבר עבר את סך העשרה מיליון דולר, לא פחות!

הנגיד היה נתון ללחץ בלתי פוסק מצד הנושה, הלה דרש את שלו ולא נתן לו מנוח. בעל דינו ניסה בכל דרך להשיג את כספו, בדיני תורה ולהבדיל בערכאות משפטיות, בצר לו אף פנה אל חברת גביה נוקשה המתמחים בתיקים סבוכים כמו זה, וכך הלך הענין והסתבך, כאשר בינתיים החוב צובר ריבית גבוהה והישועה אינה נראית באופק.

ואז, בשיא המשבר, בימים של קושי ודאגה, נם לו אחד מידידיו דורשי טובתו: “הלא ידעת אם לא שמעת את שמו הגדול של מאור ישראל רבי יוסף ענגיל זי”ע, אשר האיר את העולם כולו בחידושיו המופלאים בכל מכמני התורה, והרי הוא הבטיח טרם עלותו לשמי מרום שיהיה למליץ יושר בעולם העליון לכל מי שיסייע בהדפסת החיבורים.

“הוא ז”ל, בכח התורה העצום שבו, בישבו בגנזי מרומים הוא פועל נסים ונפלאות ממש, לכל המסייעים להפיץ את מעיינות רעיוניו ואור תורתו בעולם”.

“מה לך איפוא דואג? הנה לך הבטחה מפורשת, צוואה ברורה ובהירה, מפיו של שר התורה שכל דבריו תורת אמת, לעזור ולהגן ולהושיע לכל החוסים בו!”.

“שמע נא ידידי! הלא זקוק הנך לישועה גדולה, על כתפיך רובץ משא כבד של חוב כספי ענק ואין אתך יודע עד מה. מדועלא תרכוש לעצמך זכות עצומה זו, להיות שותף לאותו גאון וקדוש אשר האיר עיני ישראל בתורתו בהוצאת ספריו, למעןיהיה לך למליץ יושר בעולם העליון ויפעל עבורך ישועה!”.

וייטב הדבר בעיני הנגיד ויעש כן. עד מהרה הוא רשם ‘קוויטל’ מפורט, בו קיבל על עצמו על אתר לתרום סכום כסף נכבד מדי חודש בחדשו למכון ‘אוהבי תורה’, למשך עשרה חודשים, תוך התחייבות נוספת לתרומה הגונה לאחר שיראה ישועת ה’ עין בעין.

הוא אף הרהיב עוז לבקש ב’קוויטל’ – אשר הונח על הציון הקדוש בעיר וויען – כי רוצה הוא לבוא אל המנוחה ואל הנחלה עד עשרה חודשים. “עד אז” – נכתב ב’קוויטל’ – “רוצה אני שיחדלו התביעות וייפסקו הרדיפות ואשתחרר מעולו של חוב זה…”.

עשרה חודשים עברו והתפילה התקבלה במלואה! בניגוד לכל התחזיות הלכו הדרישות ופחתו, הצד השני החל להראות סימני ויתור וייאוש, ובסופו של דבר אף בא לקראת הנגיד והסכים לפשרה מרחיקת לכת אשר איש לא מילל ולא פילל שיתכן כזאת.

אכן, משא כבד של עשרה מיליון דולר בא אל סיומו תוך עשרה חודשים, לשביעות רצונו המלא, לאחר שנים קשות של מריבה וסכסוך, בזכות כח התורה הקדושה הטמון בהבטחה המחוללת פלאות.

לתרומה טלפונית

ולהרשמה לקבלת תכנים ממכון ‘אוהבי תורה’