בקרוב!

מהמשפט – התברר: מה כתוב בחוזה? לאחר ההצלה הפלאית

סיפור זה קרה עם יהודי נכבד מאוד בארה”ב, בעל בעמיו אשר ראה ברכה בעמליו, אך ביום מן הימים נטפלו אליו רשויות המסים וטענו להעלמות-מס בסכומי עתק במשך זמן רב מאוד!
כידוע, החוק בארצות הברית מחמיר עד מאוד בעבירות מס. במקרים קיצוניים העונש על מעלימי מסים יכול להגיע עד למאסרבפועל של עשרות שנים!

במקרה הסבוך הזה, טענו יודעי דבר כי אם ישפר עליו מזלו יסתיים דינו בקנס כספי גדול ועצום, שיהיה עבורו נזק עצום ועלול למוטט את מצבו הכלכלי.

שבור ורצוץ, חרד מפני הבאות, הוא פנה למכון ‘אוהבי תורה’ וביקש לזכות בהבטחת רבינו. כאיש עסקים ותיק ומפולפל, הוא ביקש לערוך ‘חוזה’ מסודר ומפורט, בו התחייב לתרום סכום נוסף לאחר הצלחת המשפט.

על אתר כתבו ‘קוויטל’ שנשלח אל השליח הקבוע בעיר ווינה, כדי להקריאו אצל ציונו הקדוש של רבינו זי”ע, ובו כתבו את ההסכם ואת הבקשה לישועה.
והנה בא יום הדין, ומעבר לכל הגיון זכה האיש בס”ד לחן וחסד בעיני השופטים, הללו גזרו עבורו קנס כספי בסכום נמוך ממה ששיער, והוא יצא משם שמח וטוב לב. עד מהרה פנה האיש שוב למכון ‘אוהבי תורה’, מוכן ומזומן לתרום את החלק השני, באמרו כי בזכות הצדיק זכה לחסדי שמים מרובים וגזרו עליו את הקנס הכספי הנמוך, וממילא עליו לשלם את ההתחייבות הגדולה שקיבל על עצמו בהתאם להצלחת המשפט. כיון שכבר זכה להצלה ולישועה, גילה
טפח ממה שהסתיר עד כה: “כעת אני יכול לגלות לכם דבר שלא רציתי לספר בשעת קבלת ההתחייבות. ביום שנתפסתי, הדאגה האחרונה שלי היתה הקנס הכספי. רוב מומחי המשפט שהתייעצתי עמם טענו שהענין יסתיים במאסר של כמה וכמה שנים ר”ל.

כאשר ניסחנו את ההתחייבות, לא רציתי כלל להעלות את ענין המאסר, כדי שלא לפתוח פה לשטן אבל על לבי רבץ אבן גדולה שהטרידה את מנוחתי והחרידה את שלוותי, מי יודע מה יולד יום…”.
למשמע הדברים, הועלה שוב על גבי שולחן המכון כתב ההתחייבות והקוויטל, והנה כתוב בנוסח ההזכרה כלשון הזה: “שיזכה ר’ יוסף )-שמו של האיש( לחן שזכה יוסף הצדיק במצרים…”!

כידוע, נשיאות חנו של יוסף הצדיק היתה בהיותו בבית האסורים במצרים … התברר, כי מן הרגע הראשון פעלה כוחו הרב של הצדיק, וכבר בנוסח ההזכרה כמו מאליו נכתבה הבקשה שינצל מן המאסר ויזכה לנשיאות חן מיוחדת! – – –

לתרומה טלפונית

ולהרשמה לקבלת תכנים ממכון ‘אוהבי תורה’